Επισκεφτείτε και προβληθείτε στον Επαγγελματικό Οδηγό Μελών μας

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Ἀγάπη εἶναι...

δ καὶ μερικὰ χρόνια μὲ συνοδεύει αὐτὴ ἡ μικρὴ περικοπή.
Ὁ συγγραφέας της, μοῡ εναι ἄγνωστος.
Σήμερα ἦρθε ἡ ὥρα νά γίνει βίντεο καὶ νά τὸ μοιραστῶ μαζὶ σας.

LaskaridesΤετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Σχολές Γονέων

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἡ Γενικὴ Γραμματεῖα διὰ Βίου Μάθησης τοῦ ΥΠΔΒΜΘ ἵδρυσε καὶ θέτει σὲ λειτουργία Σχολὲς Γονέων.
Τὸ πρόγραμμα ἀπευθύνεται σὲ γονεῖς ὅλων τῶν ἡλικιῶν καὶ τὰ τμήματα θὰ λειτουργοῦν μὲ τὴν ἐγγραφὴ τουλάχιστον 18 ἀτόμων.
Για τὴν ἔνταξη τῶν ἐνδιαφερομένων στά τμήματα, ἀπαιτεῖται ἡ συμπλήρωση σχετικῆς αἴτησης στό ΔΣ τοῦ Συλλόγου, μέχρι τὴν Παρασκευὴ 11 Φεβρουαρίου 2011 (μικρὴ παράταση).
Τὰ προγράμματα πού παρέχονται στίς Σχολὲς Γονέων εἶναι ἀναρτημένα στόν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Σχολείου καὶ στήν ἰστοσελίδα τοῦ Συλλόγου.


Ἡ ἐπίσημη σελίδα τοῦ Ὑπουργείου ἀναφέρει χαρακτηριστικά:
Σχολὲς Γονέων (Σχ.Γ.)


Σκοπὸς τοῦ ἔργου τῶν Σχολῶν Γονέων εἶναι ἡ στήριξη τῶν γονέων ὥστε νά μποροῦν νά ἀνταποκριθοῦν μὲ ἐπιτυχία στό σύνθετο καὶ δύσκολο ῥόλο τους ὅπως αὐτὸς διαμορφώνεται στίς σύγχρονες κοινωνικοοικονομικὲς συνθῆκες. Τὸ ἔργο θὰ προσφέρει στούς γονεῖς καὶ στό οἰκογενειακὸ καὶ σχολικὸ περιβάλλον γνώσεις καὶ εὐκαιρίες γιά προβληματισμό.
Ἀναλυτικότερα, τὸ ἔργο στοχεύει στό νά :
Βελτιωθεῖ ἡ ἐπικοινωνία στήν οἰκογένεια.
Προαχθοῦν οἱ γνώσεις τῶν γονέων σχετικὰ μὲ τὶς ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικὲς καὶ ἄλλες ἀνάγκες τῶν παιδιῶν σὲ κάθε στάδιο ἀνάπτυξὴς τους.
Ἀναπτυχθοῦν δεξιότητες γιά τὴν ἔγκαιρη διάγνωση καὶ ἀντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορῶν τῶν παιδιῶν τους.
Ἐνθαρρυνθεῖ ἡ συμμετοχὴ τῶν γονέων στίς σχολικὲς δραστηριότητες καὶ νά ὑποστηριχθεῖ ἡ συνεργασία τους μὲ τούς/τίς ἐκπαιδευτικοὺς.
Ἀποκτηθοῦν συγκεκριμένες ἱκανότητες προκειμένου οἱ γονεῖς νά μποροῦν νά βοηθήσουν τὰ παιδιὰ τους νά ἀντεπεξέλθουν στίς ἀπαιτήσεις τοῦ νηπιαγωγείου, δημοτικοῦ, γυμνασίου καὶ λυκείου.
Ἐνημερωθοῦν οἱ γονεῖς σὲ θέματα ὑγείας τῶν ἰδίων καὶ τῶν παιδιῶν τους.
Ἐνημερωθοῦν οἱ γονεῖς γιά τοὺς τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν τους ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία τους.
Γίνει κατανοητὴ ἡ θέση τῶν ἀτόμων τρίτης ἡλικίας στήν κοινωνία, τὴν οἰκογένεια καὶ τὰ κοινὰ.
Γίνει ἐνημέρωση τῶν γονέων γιά τοὺς τρόπους προφυλάξῃς τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὴν χρήσῃ τῶν Τεχνολογιῶν Πληροφορικῆς καὶ Ἐπικοινωνιῶν καὶ νά προταθοῦν τρόποι παιδαγωγικῆς καὶ λελογισμένης χρήσης τους.
Βελτιωθεῖ ἡ διαχειρίσῃ τοῦ οἰκογενειακοῦ προγραμματισμοῦ.
Παρασχεθεῖ συμβουλευτικὴ ὑποστήριξη καὶ ἀγωγὴ ὑγείας στίς οἰκογένειες τῶν εὐάλωτων κοινωνικὰ ὁμάδων.
Ἐνημερωθοῦν καὶ νά ὑποστηριχθοῦν ψυχολογικὰ γονεῖς ἀτόμων μὲ ἀναπηρίες.
Στο πλαίσιο τῶν Σχολῶν Γονέων, ἀναπτύσσονται 7 ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα:
Ἡ οἰκογένεια στῇ σύγχρονη ἐποχή, διάρκειας 50 ὡρῶν.
Διαφυλικὲς σχέσεις, διάρκειας 25 ὡρῶν.
Ἀνάπτυξη στήν τρίτη ἡλικία, διάρκειας 25 ὡρῶν.
Συνεργασία ἐκπαιδευτικῶν-οἰκογένειας, διάρκειας 25 ὡρῶν.
Ψυχολογικὴ ὑποστήριξη καὶ ἀγωγὴ ὑγείας εὐαλώτων κοινωνικὰ ὁμάδων, διάρκειας 25 ὡρῶν.
Συμβουλευτικὴ γονέων παιδιῶν μὲ ἀναπηρίες, διάρκειας 50 ὡρῶν.
Στερεότυπα καὶ διακρίσεις στήν οἰκογένεια, διάρκειας 25 ὡρῶν.

Οἱ βασικὲς θεματικὲς ἑνότητές που ἀναπτύσσονται στα τμήματα τῶν παραπάνω προγραμμάτων εἶναι:
Δομὴ καὶ λειτουργία τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας.
Προσαρμογὴ τοῦ παιδιοῦ στό σχολεῖο.
Ὑγεία καὶ ἀσφάλεια στό χῶρο τῆς οἰκίας, τοῦ σχολείου καὶ σὲ χώρους παιδικῆς ἀναψυχῆς.
Ἐξάρτησῃ ἀπὸ καπνό, ἀλκοόλ, ναρκωτικὰ.
Ὀδικὴ συμπεριφορὰ καὶ ἀσφάλεια.
Θέματα διατροφῆς.
Σημασία τῆς σωματικῆς ᾂσκησῃς.
Ὑγεία καὶ ἀσφάλεια στό χῶρο ἐργασίας.
Σεξουαλικὴ ἀγωγὴ.
Τρίτη ἡλικία καὶ οἰκογένεια.
Διαχείρισῃ ἐλευθέρου χρόνου.
Χρήση τῶν Τεχνολογιῶν Πληροφορικῆς καὶ Ἐπικοινωνιῶν.
Ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμὸς.
Κατανάλωση καὶ διαφήμιση.
Οἰκογενειακὸς προϋπολογισμὸς.
Συνεργασία ἐκπαιδευτικοῦ-γονέων- παιδιοῦ.
Ἐκπαιδευτικοί, οἰκογένεια καὶ διάγνωση κλίσεων.
Προὼθησῃ τῆς ἰσότητας τῶν φύλων.
Προβλήματα συμπεριφορὰς μαθητῶν/τριῶν.
Συνεργασία γονέων-μεταναστῶν.
Ψυχολογικὴ ὑποστήριξη.
Ἀγωγὴ ὑγείας.
Συμβουλευτικὴ γονέων παιδιῶν μὲ ἀναπηρίες.
Στερεότυπα καὶ διακρίσεις στήν οἰκογένεια.

Ὁμάδα Στόχος

Τὸ πρόγραμμα ἀπευθύνεται σὲ γονεῖς παιδιῶν ὅλων τῶν ἡλικιῶν, κάθε ἐθνικῆς προέλευσης, ἡλικίας καὶ μόρφωσης, σὲ μελλοντικοὺς γονεῖς, γονεῖς ἀτόμων μὲ ἀναπηρίες, ἐκπαιδευτικούς, ἐνήλικες τρίτης ἡλικίας, εὐάλωτες κοινωνικὰ ὁμάδες.

Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΚΕΕ

Τα προγράμματα του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) Ανατολικής Θεσσαλονίκης που σας ενημερώσαμε με έντυπη ανακοίνωση τον Νοέμβριο 2010, ξεκίνησαν την Τετάρτη  19 Ιανουαρίου 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2310219939 και στο kee.ideke.edu.gr

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Αιμοδοσία


Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Άσυλου του Παιδιού μας έστειλε πρόσκληση που μας καλεί και μας περιμένει στην Γ΄ Αιμοδοσία που διοργανώνει,

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 (10:30-13:00)
ΣΤΟ Β' ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ PRAKTIKER)

ΠΛΗΡ. 2310 510542 -2310 538833Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Βασιλόπιττες 2011

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων όπως κάθε χρόνο, και φέτος τήρησε το έθιμο της Βασιλόπιττας.
Έτσι προσέφερε ατομικά βασιλοπιτάκια σε όλους τους μαθητές-τριες του σχολείου.
Κάθε μαθητικό τμήμα από ένα φλουρί, μία Βασιλόπιττα για τους δασκάλους, μία Βασιλόπιττα για το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου και μία Βασιλόπιττα για το ΔΣ του Συλλόγου.
Το κάθε  ''φλουρί'' αντιστοιχούσε σε ένα  βιβλίο.

Οι τυχεροί για το 2011 είναι:
Δ.Σ. Συλλόγου: Καραβασιλίδου Αναστασία
Δασκάλων:Δάλλα Μάγδα (υποδιευθύντρια)
Προσωπικό: Ασλανίδου Σοφία
Α1: Αλμπανίδης Ιωάννης
Α2: Κλήμης Οδυσσέας-Σπυρίδων
Β1: Γρατσονίδου Μαρία
Β2: Κουντουρά Ευδοξία-Μαρία
Γ1: Κόμνος Δημήτρης
Γ2: Κατραντσιώτη Χριστίνα
Δ1: Κρουστάλλης Γιώργος
Δ2: Τσιραμπίδου Άννα
Ε1: Αριζάνη Ευριδίκη
Ε2: Αγρίου Χρύσα-Μυροφόρα
Στ1: Βλάχος Αλέξανδρος
Στ2: Παπαδημήτρη Παουλίνα


Τους ευχόμαστε και του χρόνου με υγεία και περισσότερη γνώση.

Υ.Γ.Οι Βασιλόπιττες παρασκευάστηκαν σε Αρτοποιείο γονέα -μέλους του Συλλόγου, Χατζηαποστολίδη Χρήστου, τον οποίο ευχαριστούμε για τις ειδικές τιμές που έκανε αλλά πολύ περισσότερες για τις νόστιμες Βασιλόπιττές του, που όλοι είχαν να λένε τα καλύτερα λόγια.

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Εργασιακά!!!


Αληθινή ιστορία. Συνέβη στη Θεσσαλονίκη.

"Ένας φίλος μανάβης έλαβε μια μέρα, στο ταχυδρομικό του κουτί μια πιστωτική κάρτα από την τράπεζα που είχε λογαριασμό.

Ιδεολόγος εναντίον των πιστωτικών, τηλεφωνεί εκνευρισμένος στο...διευθυντή της τράπεζας στη Θεσσαλονίκη.

-Σας ζήτησα εγώ κάρτα; γιατί μου τη στείλατε χωρίς να με ρωτήσετε;

-Εντάξει κύριε, δεν είναι υποχρεωτικό να την κρατήσετε. Αν δεν τη θέλετε ελάτε να την ακυρώσουμε, αλλιώς θα σας χρεώνεται ετήσια συνδρομή.

Πράγματι, την άλλη μέρα πηγαίνει στην τράπεζα για να ακυρώσει την πιστωτική κάρτα. Αλλά όχι μόνος. Είχε μαζί του και ένα μεγάλο τσουβάλι πατάτες! Πάνω από 20 κιλά !

Μπαίνει μέσα, ακυρώνει την κάρτα και κατόπιν πηγαίνει στον διευθυντή. Του αφήνει τις πατάτες, πάνω στο γραφείο και του λέει:

-"Δεν είναι υποχρεωτικό να τις κρατήσετε. Αν δεν τις θέλετε φέρτε τις πίσω στο μανάβικο, αλλιώς θα πρέπει να τις πληρώσετε"!!!

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Ο βιολιστής στο μετρό !

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ουάσιγκτον, σταθμός του μετρό.
Ένα κρύο πρωινό τον Γενάρη του 2007.
Έπαιξε έξι κομμάτια του Μπαχ για περίπου 45 λεπτά.
Στο διάστημα αυτό, περίπου 2 χιλιάδες άτομα πέρασαν από το σταθμό, οι περισσότεροι καθ' οδόν για τη δουλειά τους.
Μετά από 3 λεπτά ένας μεσήλικας πρόσεξε ότι κάποιος έπαιζε μουσική. Βράδυνε το βήμα του, σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα και μετά προχώρησε βιαστικός για τον προορισμό του.
4 λεπτά αργότερα ο βιολιστής εισέπραξε το πρώτο του δολάριο: μια γυναίκα έριξε τα χρήματα στο κουτί του και χωρίς να σταματήσει συνέχισε το δρόμο της.
6 λεπτά, ένας νεαρός έγειρε στον τοίχο για να τον ακούσει, μετά κοίταξε το ρολόι του και συνέχισε να περπατά.
10 λεπτά, ένα αγοράκι 3 ετών σταμάτησε, αλλά η μητέρα του το έσυρε βιαστικά να συνεχίσει, καθώς το παιδί σταμάτησε για να δει τον βιολιστή. Τελικά η μητέρα έσπρωξε δυνατά το παιδί και το παιδί ξανάρχισε να περπατά γυρνώντας ολοένα το κεφάλι προς τα πίσω.
Την ίδια αντίδραση είχαν και πολλά άλλα παιδιά. Όλοι, χωρίς εξαίρεση, οι γονείς τα πίεζαν να προχωρήσουν.
45 λεπτά: ο μουσικός συνέχισε να παίζει.
Μόνον 6 άνθρωποι είχαν για λίγο σταματήσει. Περίπου 20 άτομα του άφησαν χρήματα χωρίς να διακόψουν το ρυθμό τους. Συγκέντρωσε συνολικά 32 δολάρια.
1 ώρα: τελείωσε το παίξιμο και μια σιγή απλώθηκε παντού. Κανείς δεν το πρόσεξε. Κανείς δε χειροκρότησε ούτε υπήρξε έστω κάποιο ίχνος αναγνώρισης.
Κανείς δεν το 'ξερε, αλλά ο βιολιστής ήταν ο Τζόσουα Μπελλ, ένας από τους καλύτερους μουσικούς στον κόσμο. Έπαιξε ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια που έχουν ποτέ γραφτεί, με ένα βιολί αξίας 3.5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Δύο μέρες νωρίτερα, ο Τζόσουα Μπελλ γέμισε ασφυκτικά ένα θέατρο στη Βοστώνη, σε συναυλία που η μέση τιμή του εισιτηρίου άγγιξε τα 100 δολάρια.
Πρόκειται για πραγματικό γεγονός. Ο Τζόσουα Μπελλ έπαιξε ινκόγκνιτο στο σταθμό του μετρό στα πλαίσια ενός κοινωνιολογικού πειράματος που οργάνωσε η Ουάσιγκτον Ποστ για την αντίληψη, το γούστο και τις προτεραιότητες των ανθρώπων.
Το ερώτημα που προέκυψε: σε ένα ουδέτερο περιβάλλον και σε ακατάλληλη ώρα, μπορούμε να αντιληφθούμε την ομορφιά; Σταματούμε για να την απολαύσουμε; Αναγνωρίζουμε το ταλέντο όταν εκδηλώνεται σε ασυνήθιστα χωροχρονικά πλαίσια;
Ενα συμπέρασμα που πιθανώς μπορεί να εξαχθεί από το συγκεκριμένο πείραμα είναι:

Αν δεν έχουμε ένα λεπτό για να σταματήσουμε και ν' ακούσουμε έναν από τους καλύτερους μουσικούς του κόσμου να παίζει ένα από τα ωραιότερα κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ, με ένα από τα ομορφότερα μουσικά όργανα...

πόσα άλλα πράγματα χάνουμε άραγε;...

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Συνταγή κοτόπουλο με ουίσκι

"Αγοράζετε ένα κοτόπουλο 1200 γρ. και ένα μπουκάλι Ουίσκι.
Προβλέψτε , αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, και μπέικον σε λωρίδες.
Για καλό και για κακό βεβαιωθείτε ότι έχετε και ένα βάζο μαγιονέζα.
Τυλίξτε το κοτόπουλο με τις λωρίδες, αλατοπιπερώστε, και ρίξτε μία υποψία ελαιόλαδου.
Προθερμάνετε τον φούρνο σε μεσαία θερμοκρασία, (220 βαθμοί ή θερμοστάτης στο 5 ) για 10 λεπτά Σερβιριστείτε ένα ποτήρι Ουίσκι και πιείτε το...
Βάλτε το κοτόπουλο στον φούρνο αφού πρώτα το τοποθετήσετε σε κατάλληλο σκεύος.
Βάλτε και πιείτε ακόμα ένα ποτήρι Ουίσκι.
Επαναλάβατε αυτό το βήμα άλλες δυο φορές.
Μετά από ένα τέπαρτο φουρνίστε το άνοιγμα για να επιγλέψετε το κλείσιμο του ψοτόπουλου.
Λιάστε ξανά το ουικάλι του Μπίσκη και καπιατήτε μια καλή λουγία.
Μετά από ένα κετα όχι πέταρτο της ώρας, αργότερα τέλος πάτνων ....
κλιτρίστε μέχρι τον μπούρνο.
ανοίφτε την χόρτα, ξεγυρνίστε, απαναδονήστε.
βάλτε τέλος πάντων το φωτόπουλο απ την άλλη.
καφήστε σε μια λωκο καλέκρα και καβετάστε κανα'δυό φατήρια κίσκη αμόκα.
Νυστε, λυστε ψηστε το κουφόλουπο για μιση φώρα ακόμα .
3 λοτήρια αρφότερα ....
Ζαμέψτε το γατόπουλο απο χαμω, καφαρίστε το, και γάλτε το σε μιάτο.
Φτάτε τα κούτρα σας απο το νέσιμο στο κάτωμα απ τα γάδια που μυθικαν στα κλαπάκια της μουζινας.
μην αποχειραθητε να κησωθειτε, μια φαρά είμαστε εδω μάτω.
απομελειώστε το δουκάλι του ρίσκι.
αργόμπερα σαρθήτε ως το κρεμάτι και κοιθωμητε ως το χρωι.
Την επόμενη μέρα , πάρτε ένα αλκα σελτζερ.
Πηγαίνετε να φάτε κρύο κοτόπουλο με μαγιονέζα.
και καθαρίστε τα χάλια που δημιουργήσατε στην κουζίνα.
την άλλη βδομάδα θα δοκιμάσουμε την Κρητική συνταγή : Κατσικάκι με τσικουδιά !!!"
Καλή σας όρεξη.

Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Χρονιά Αγάπης,
Χρονιά Υγείας,
Χρονιά Δημιουργίας και Προόδου,
Χρονιά Οικογενειακής και Ατομικής Ευτυχίας,
Χρονιά γεμάτη Ανθρωπιά,
Να είναι ο νέος χρόνος 2011.